Award Locarno 1991   

Oblako

Oblako-Ray (Nuage-paradis), Nikolai Dostal (URSS)

Tuesday, 13 August 1991, 11:52