Award Fribourg 2005   

Yi Zhi Hua Naeniu

YI ZHI HUA NAENIU (La Vache à lait noir et blanche) de Yang Jin, Chine 2004

Saturday, 14 May 2005, 11:47